مقره های سرامیکی

 • مقره 63 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet اتکایی ۶۳

 • مقره 70 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 70

 • مقره 80 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 80

 • مقره 120 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 120

 • مقره 160 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 160

 • مقره 210 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 210

مقره های پلیمری

 • مقره آویزی 24 کیلوولت سیلیکونی

آویزی ۲۴

 • مقره اتکایی 24 کیلوولت سیلیکونی

سوزنی پلی مری ۲۴

 • مقره 63 کیلوولت سلیکونی

Data sheet 63 – سیلیکونی

 • مقره 132 کیوولت سیلیکونی

Data sheet 132 – سیلیکونی

 • مقره 230 کیلوولت سیلیکونی

Data sheet 230 – سیلیکونی

 • مقره سوزنی یکپارچه

مقره سوزنی یکپارچه-datasheet20KV