اين شركت ضمن دارا بودن مجوز و پروانه بهره برداري از وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان توليد كننده مقره، تائيدي هاي توانير و پژوهشگاه نيرو را اخذ نموده است.