با زدن لینک زیر میتوانید لیست شرکت ها را پیدا کرده و با استفاده از کلید های Ctrl +F نام شرکت مانه پرتو را بیابید

http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DC6589845D5979C66EAE5035CC915BAC