مقره های سیلیکونی

برای دانلود هر کدام بر روی لینک کلیک نمایید:

  • مقره اتکایی 24 کیلوولت سیلیکونی

سوزنی پلی مری ۲۴

  • مقره آویزی 24 کیلوولت سیلیکونی

آویزی ۲۴

  • مقره 230 کیلوولت سیلیکونی

Data sheet 230 – سیلیکونی

  • مقره 132 کیوولت سیلیکونی

Data sheet 132 – سیلیکونی

  • مقره 63 کیلوولت سلیکونی

Data sheet 63 – سیلیکونی