مقره های سرامیکی

برای دانلود هر کدام بر روی لینک کلیک نمایید:

  • مقره 63 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet اتکایی ۶۳

  • مقره 70 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 70

  • مقره 80 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 80

  • مقره 120 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 120

  • مقره 160 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 160

  • مقره 210 کیلونیوتن سرامیکی

Data sheet 210